Обществен съвет към 23 ДГ “Здраве”

Основни дейности и задачи на Обществения съвет (ОС) към детската градина:

• приема стратегия за развитие на детската градина;
• участва в работата на педагогическия съвет;
• предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
• дава становище за разпределението на бюджета на детската градина;
• съгласува учебния план;
• участва в комисиите, които оценяват дейността на директора;
• сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
• участва в създаването и приемането на Етичния кодекс на детската градина;
• други

Общественият съвет се свиква поне четири пъти в годината.

Членове на Обществения съвет на 23 ДГ “Здраве”

1. Весела Политова, началник на отдел “Образование, социални дейности, култура и спорт” към СО – район “Изгрев”

2. Адриана Тонева, родител, председател на ОС

3. Виктор Симеонов, родител

4. Виргиния Тодорова, родител

5. Искра Боевска, родител, протоколчик на ОС

Резервни членове:

1. Ивайло Митев, родител

2. Денис Палова, родител

3. Фарид Пактиавал, родител